Om Isola: Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

För att säkra affärsidén har Isola följande policy och mål för kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Isolas affärsidé är att vara ledande fuktproblemlösare i byggbranschen.

1. Isola skall vara ledande inom produktutveckling och fackkompetens i sin bransch

2. Isola skall organiseras i team så att ansvar och befogenhet i största möjliga omfattning delegeras ut i organisationen

3. Företagets kvantifierade mål skall utarbetas tillsammans med teamen och ligga till grund för regelbundna utvärderingar av företagets underlag för kontinuerlig förbättring.

4. Isola satsar primärt på egenproducerade produkter och system – med hög kvalitet. Kunderna skall erbjudas produkter och kompletta systemlösningar.

5. Isola skall vara inriktat på export. Utvalda nischprodukter och system skall marknadsföras på bestämda marknader.

6. Isola har som målsättning att producera varor med optimal användning av resurserna och undvika miljöbelastande råvaror.

7. Hälsa, miljö och säkerhet skall värderas lika högt som produktion och ekonomi, både i planering och drift.

8. Isola skall tillfredsställa kundernas krav på kvalitet och avtalade leveransvillkor.

Kvalitetspolicyn som beskrivs ovan är i överensstämmelse med Isolas organisationsmässiga mål och kundernas förväntningar och behov.

För att säkra uppfyllelsen av våra förpliktelser inom hälsa, miljö och säkerhet har Isola infört Internkontroll enligt allmänna bestämmelser.