Om Isola: Fokus och värderingar

Fokus och värderingar

Isola skall vara den ledande fuktproblemlösaren för byggbranschen. Isola skall leverera funktionella och moderna kvalitetslösningar för tak, vägg, golv och grunder.

Affärsidé

Isola skall vara den ledande fuktproblemlösaren för byggbranschen
Isola skall leverera funktionella och moderna kvalitetslösningar för tak, vägg, golv och grunder.

Överordnade mål

Isola skall vara känt för en motiverande och inspirerande arbetsmiljö med tonvikt på de anställdas säkerhet, hälsa och kompetensutveckling. Samt för en ansvarsfull inställning till miljön.

Strategi

Isola skall vara en nischleverantör.
Isola skall ha en ledande position på hemmamarknaden och samtidigt vara exportinriktad inom utvalda segment.

Marknadsledarskapet skall stärkas genom långsiktig produktutveckling med mycket hög fack- och
marknadskompetens.
Isola skall satsa på egen utvecklingskompetens och samtidigt samarbete med externa utvecklingsmiljöer.

Egenproduktion kommer att vara en central del av Isolas samlade verksamhet
Genom omfattande automatisering och hög teknisk kompetens betonar Isola vikten av en konkurrenskraftig produktionsapparat med effektiva och smidiga logistiklösningar.

Produktivitetsutveckling och omställningshastighet skall säkras genom tät kontakt med de anställda i team och genom metodisk användning av permanenta förbättringsgrupper i hela organisationen
Alla anställda skall använda en del av sin arbetstid till samarbete med andra för att förbättra vårt arbetssätt. Vi skall utmana varandra till att kontinuerligt söka efter förbättringar på alla plan och längs hela värdekedjan.

Överordnade mål och strategier skall konkretiseras med verkliga förbättringsprogram och handlingsplaner
Isola arbetar med uppgifter och målsättningar som är relaterade med strategier. Dessa delas upp i konkreta delmål och uppgifter för teamen, vilket ger mening och förståelse hos alla inblandade.

Värderingar och samverkansregler

Samarbete
Vi når våra mål när vi arbetar bra tillsammans. En samarbetsorienterad inställning skall prägla vår kommunikation både externt och internt, med öppenhet och respekt för varandra.

Trivsel
Isola skall kännetecknas av nöjda och kompetenta medarbetare, med engagemang och intresse för de dagliga utmaningarna. Vi skall glädja oss över det vi gör och vi får gjort tillsammans.

Kvalitet
Våra produkter och det vi skapar skall fullt ut tillfredsställa kundens behov, så att tillit uppnås för långsiktiga relationer.

Etik
Isolas handlingar, avtal och kontrakt skall alltid ligga klart inom samhällets lagar, regler och etiska normer.